6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite İslamiyetin Doğuşu ve Yayılışı (konu özeti)
Ataman Bey paylaştı.

İSLAMİYET'İN DOĞUŞU ve YAYILIŞI

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

* Siyasi bir birlik yoktu kabileler halinde yaşarlardı
* Kabileler arasında kan davaları vardı ve savaşlar yaşanırdı
* Dini inanış olarak putlara taparlar kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi.
* İnsanlar arasında eşitlik yoktu. Kölecilik yaygındı.
* İslamiyet öncesi yaşanan bu döneme Cahiliye Devri denilmiştir.


Hz. Muhammed (s.a.v) Dönemi

* Peygamberimiz 571 yılında Mekke'de doğdu.
* Babası Abdullah, annesi Amine'dir.
* Babası Abdullah o doğmadan önce, annesi Amine ise küçük yaşta ölünce önce dedesi Abdülmuttalip sonra da amcası Ebu Talip’˜in korumasında büyüdü.
* 25 yaşında Hz. Hatice ile evlendi.
* Kişilik özelliklerinden dolayı kendisine Muhammed'ül Emin ( el-emin /Güvenilir Muhammed) dendi.
* İlk vahiy 610 yılında Hira Mağarası'nda geldi.( İlk inananlar Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Ebubekir, Hz.Zeyd )
* İslamiyet'in yayılmasını önlemek isteyen Mekkelilerin baskıları üzerine 622 yılında Mekke'den Medine'ye Hicret (göç) yaşandı


https://ikizkare.com/../uploads/22068210352116428623.jpg

Hicret

622 yılında Mekkeli Müslümanlar artan baskıdan kurtulmak ve İslamiyet'i yaymak amacıyla Mekke'den Medine'ye göç ettiler. Hicret Arapça göç anlamına gelmektedir. Mekke’˜den Medine’˜ye göçenlere "Muhacir" (göçmen), Medinelilere de Ensar (Yardımcı) adı verilir.

Sonuçları:
* İslamiyet'i yaymak için uygun bir ortam bulunmuştur.
* Medine'de İslam Devleti kurulmuştur.
* Medine’˜de bulunan Yahudiler’˜le vatandaşlık antlaşması imzalanmıştır.
* Muhacir ile Ensar kardeş ilan edilmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v) Döneminin Savaşları
Bedir Savaşı (624)
Sebebi:
* Mekkelilerin İslamiyet'i ortadan kaldırmak istemesi
* Müslümanların Mekke'de kalan malları için Mekke kervanlarının mallarına el koymaları
Sonuçları:
* Müslümanlar yendi.
* Müslümanların kendilerine güveni arttı.
* Mekkeli esirler 10 Müslüman çocuğa okuma-yazma öğretme şartıyla serbest bırakıldılar. (Eğitime verilen önemi gösterir.)

Uhud Savaşı(625)
Sebebi:
* Mekkeliler’˜in daha fazla kuvvetlenmeden Müslümanlar’˜ı yok etmek ve Bedir Savaşı’˜nın intikamını almak istemeleri.
Sonuçları:
* Tepelere yerleştirilen okçuların Hz. Muhammed'in emrinin aksine tepeleri bırakmaları üzerine savaş kaybedildi (Hz. Muhammed'e itaatin önemi anlaşıldı)
Hendek Savaşı(627)
Sebebi:
* İslamiyet'i yok etmek isteyen Mekkelilerin saldırısı.
Sonuçları:
* Selman-ı Farisi adındaki İranlı bir Müslüman’˜ın teklifi üzerine Medine şehrinin surlarla kaplı olmayan açık yönü hendekle çevrildi
* Şehrin etrafının hendeklerle çevrili oluşu sebebi ile Mekkeliler geri çekildiler.
* Mekkeli müşriklerin son saldırı savaşıdır.
Hudeybiye Antlaşması (628)
* Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmek istemeleri üzerine yapılan görüşmeler sonunda imzalandı.
Önemi: Mekkeliler Müslümanların siyasi varlığını (bir devlet olduklarını) kabul ettiler.

Mekke'nin Fethi (630)
Sebebi:
* Mekkelilerin Hudeybiye Antlaşması'na uymamaları
Sonuçları
* Mekke ele geçirildi.
* Mekkelilerin büyük kısmı Müslüman oldu.
* İslam'ın yayılışı hızlandı.
* İslam Arabistan'daki en büyük dini ve siyasi güç oldu.
Veda Haccı ve Peygamberimizin Vefatı (632)
* Hz. Muhammed(s.av)'in son haccıdır.
* Son haccında insanlara evrensel mesajlar ileten Veda Hutbesi'ni söylemiştir.
* Özellikle insan hakları konusunda önemli tavsiyelerde bulunmuştur.
* Aynı yıl 8 Haziran 632' de vefat etmiştir.


https://ikizkare.com/../uploads/21814264652777727988.jpg

Dört Halife Dönemi (632’“661)
Hz. Muhammed (s.a.v)`in vefatından sonra ki döneme Dört Halife Devri denir. Bu dönemde halifeler seçimle
başa geldikleri için bu döneme Cumhuriyet Dönemi denir.
İlk Halifeler: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali
Hz. Ebubekir (632-634)
* Yalancı peygamberler, dinden çıkmak isteyenler ve zek¢t vermek istemeyenlerle uğraşıp otoriteyi sağladı.
* Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirdi.
* Irak alındı.
* Bizans ile Yermük Savaşı yapıldı, kazanıldı. (Suriye'nin fethine zemin hazırlandı.)
Hz. Ömer (634-644)
* Bizans'tan Suriye, Filistin, Mısır alındı.
* Sasaniler'den Irak, İran'ın büyük bölümü alındı.
* Kudüs fethedildi.
* Ordu, yönetim, adalet, maliye alanlarında düzenlemeler yapılarak yönetim kolaylığı sağlanmaya çalışıldı.
* Hicri Takvim hazırlanıp kullanılmaya başlandı.
* İran'ın fethi ile Türklerle komşu olundu.
Hz. Osman (644-656)
* Libya, Tunus fethedildi.
* İlk İslam donanması kuruldu, Kıbrıs fethedildi.
* Kur'an-ı Kerim çoğaltılıp dağıtıldı.
* Önemli görevlere kendi Emevi soyundan kişiler getirildiği için iç karışıklıklar çıktı.
* Müslümanlarla Türkler arasında ilk mücadeleler başladı.
Hz. Ali (656-661)
* Döneminde çok fazla görüş ayrılıkları oldu. Müslümanlar taraflara ayrıldı.
* Fetih hareketleri durdu.

Emeviler Dönemi (661-750)
* Yönetimde saltanat sistemine geçtiler. (Babadan oğula)
* İspanya, Horasan, Maveraünnehir, Kuzey Afrika'nın batısı alındı.
* Türklerin yoğun yaşadığı Buhara ve Semerkand'a İpek Yolu zenginlikleri nedeniyle akınlar yapıldı. (Fetihleri ticari çıkarlara göre yürüttüklerini gösterir.)
* Emevi ırkını üstün gördükleri için İslamiyet'in yayılışının yavaşlamasına sebep oldular ve bu sebeple 750 de Ebul Abbas tarafından yıkıldılar.
* Yönetime gelen Abbasi h¢kimiyetini kabul etmeyenler İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'ni kurup kültürel çalışmalar, mimari eserler, kütüphaneler ve medreseler yaptılar. (İslam kültürünü Avrupa'da tanıttılar)
Abbasiler Dönemi (750-1258)
* Emeviler'den bıkan halkın desteği ile yönetime geldiler.
* Daha hoşgörülü bir yönetim yürüttüler.(Türk- Arap mücadelesi azaldı, ilişkiler düzeldi.)
* Kültürel faaliyetlere önem verdiler.
* Özellikle Harun Reşit ve Memun döneminde Bağdat bilim ve kültür merkezi oldu. Tercümeler yapıldı.
* Dar'ül Hikme adlı okulda her dinden insan eğitim aldı.
* Çinlilerle yapılan Talas Savaşı (751) sırasında Türklerin Abbasi tarafında yer alması sonucu Çin'i yendiler.
* Arap ordularında yer alan Türkler adına savaşçılık özelliklerinden yararlanıp Bağdat'ın kuzeyinde Samarra ile Anadolu sınırlarında tampon bölge oluşturmaları için Avasım adı verilen sınır kentleri kurarak buraya Türkleri yerleştirdiler.
* 1258 Moğol istilası ile yıkıldılar.

Ataman Bey 2021-10-20 09:47:32 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol