T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK LGS DENEME SINAVI VE CEVAPLAR
Can paylaştı.

1. Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınlar dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir üst kimlik oluşturmaya çalıştılar. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin temelinde gayrimüslimleri devlete bağlı tutma fikri yatıyordu. Osmanlıcılık fikrinin etkisi ile Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edildi. Kanun-i Esasi kabul edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi.

Buna göre Osmanlı aydınlarının aşağıdakilerden hangisi amaçladıkları söylenemez?

A)Azınlıklara siyasi imtiyazlar verilmesini

B) Ülke içinde birlik ve beraberliğin sağlanmasını

C) Devletin toprak bütünlüğünün korunmasını

D) Toplumsal eşitliğin gerçekleştirilmesini

 

2. Mustafa Kemal’in doğduğu Selânik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile de Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi önemli şehirlere bağlanmaktaydı. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selânik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu.

Selanik şehrinin bu özelliklerinin;

I. Batı ülkeleriyle etkileşim yaşanması

II. Şehrin sosyal ve kültürel yönden gelişmesi

III. Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edilmesi

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A)I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

 

3. Fransız İhtilali ile birlikte hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi fikirler dünyaya yayıldı. Özellikle milliyetçilik fikri çok uluslu imparatorlukları olumsuz etkiledi. Bu fikrin en fazla etkilediği devletlerden biri Osmanlı Devleti oldu. Milliyetçilik fikrinden etkilenen azınlıklar, Avrupalı devletlerin de kışkırtmasıyla isyan etmeye başladılar. Sırplarla başlayan isyanlar diğer azınlıklara yayıldı. İsyanların etkisi devletin özellikle Doğu Avrupa ve Balkan topraklarında daha yıkıcı oldu. İsyanlar sonucunda Balkanlarda huzur bozuldu.

Verilen bilgide Fransız İhtilali’nin Osmanlı Devleti üzerindeki hangi etkisine doğrudan vurgu yapılmıştır?

A)Siyasi

B) İktisadi

C) Dini

D) Mali

 

4. “Mustafa Kemal’in öğrenim hayatında etkisi altında kaldığını söylediği bir başka öğretmeni, Manastır Askeri İdadisinde tarih dersleri veren Topçu Kolağası Mehmet Tevfik Bilge’dir. Mustafa Kemal’in, “Kendisine minnet borcum var, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Mehmet Tevfik, derslerinde Fransız Devrimi ile diğer devrimlerden ve düşünce hareketlerinden söz ettiği gibi genç öğrencisinde tarihe karşı sevgi ve ilgi de uyandırmıştı.” (Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar s.6)

Buna göre Mustafa Kemal’in tarih öğretmenine beslediği şükran ve minnetin sebebi olarak;

I. Millî tarih bilinci oluşturması

II. Düşünce yapısına katkı sağlaması

III. Askerî yeteneğini geliştirmesi

hangisi ya da hangileri gösterilebilir?

A)Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

 

5. Sömürge yarışında geride kalan İtalya, gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki toprağı Trablusgarp’a saldırdı. Trablusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumda olmayan Osmanlı Devleti, aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu bazı subayları gizlice bölgeye gönderdi. Bu subaylar yerli halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı direnişe geçirdiler. Derne ve Tobruk’ta uygulanan bu taktik başarılı oldu. İtalyanlar sahil şeridinden öteye geçemediler.

Bu bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)Osmanlı Devleti’nin ordu ve donanmasının yetersizliği

B)İtalya’nın Osmanlı topraklarına yönelik yayılmacı bir politika benimsediği

C)Vatansever Osmanlı subaylarının Trablusgarp’ı savunmak için büyük özveride bulundukları

D)Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp’ı kendi kaderine bıraktığı

 

6. İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda Padişah İkinci Abdülhamid, 23 Temmuz 1908’de meşrutiyeti yeniden ilan etmek zorunda kaldı. 13 Nisan 1909’da İstanbul’da meşrutiyet yönetimine son vermek amacıyla “31 Mart Olayı” olarak bilinen bir isyan çıktı. Bu isyanı bastırmak için Selanik’te hazırlanan ve ismini Mustafa Kemal’in verdiği “Hareket Ordusu” kuruldu. Bu ordu İstanbul’a gelerek ayaklanmayı bastırdı. İstanbul’da düzen yeniden sağlanarak meşrutiyet yönetimi korundu. Mustafa Kemal, sadece isyanın bastırılmasında değil; ordunun kurulması, hareketin planlanması ve ordunun İstanbul’a gelmesinde önemli rol oynadı.

Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in;

I. İnkılapçılık

II. Teşkilatçılık

III. Vatanseverlik

kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?

A)I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

 

7. Aşağıda Mustafa Kemal’in düşüncelerinin oluşumuna etki eden yerli aydınlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.

Mehmet Emin Yurdakul, eserlerinde Osmanlılık yerine Türklüğü ve Türk duygusunu dile getirmiştir.

Namık Kemal, eserlerinde vatan ve hürriyet kavramlarını yeni kuşaklara aşılamıştır.

Tevfik Fikret, eserlerinde baskıcı yönetimlere karşı özgürlüğü, insan haklarını ve çağdaşlığı savunmuştur.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu fikir adamlarının Mustafa Kemal’e sağladığı kazanımlardan biri olamaz?

A) Milliyetçi bir kişilik kazanması

B)Bilimsel ve akılcı anlayışa sahip olması

C)İnanç birliğine önem vermesi

D) Fikir hayatının gelişmesi

 

8. Mustafa Kemal;

• 1910 yılında orduyu temsilen Pikardie’de yapılacak askeri manevraları izlemek amacıyla Fransa’ya gitmiştir.

• Balkan Savaşları sonrasında 1913 yılında Sofya Ataşemiliterliğine atanmıştır.

Bu bilgilere göre Mustafa Kemal’in resmi görevlerle Avrupa’da bulunmasının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

A)Savaş deneyimi elde etmesine

B) Milli kültürden uzaklaşmasına

C) Milliyetçi bir kişilik kazanmasına

D)Batı uygarlığını yakından tanımasına

 

9. Aşağıda Mustafa Kemal’in öğrenim hayatıyla ilgili kendi anlatımı verilmiştir. “Mahallemizde Binbaşı Kadri Bey adında bir komşumuz oturuyordu. Oğlu Ahmet askerî rüştiyeye devam ediyor ve okul elbiselerini giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle elbise giymeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Onların derecesine ulaşmak için takip edilmesi gereken yolun askerî rüştiyeye girmek olduğunu anlıyordum. O sırada annem Selanik’e gelmişti. Askerî rüştiyeye girmek istediğimi söyledim. Annem askerlikten pek korkardı. Asker olmama karşı çıktı. Giriş sınavı zamanı gelince ona sezdirmeden sınavı verdim ve askerî rüştiyeye kaydoldum. Böylece anneme karşı bir oldubitti yaptım.”

Buna göre Mustafa Kemal’in Selanik Mülkiye Rüştiyesinden ayrılarak Selanik Askeri Rüştiyesine geçmesinde;

I. Yaşadığı çevreden etkilenmesi

II. Kararlı bir kişilik yapısına sahip olması

III. Annesinin istekleri

IV. Öğretmenlerinin yönlendirmesi

faktörlerinden hangisi ya da hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I, III ve IV D) I, II, III ve IV

 

10. Başlangıçta I. Balkan Savaşı öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti ve Balkan ülkelerini gösteren haritalara yer verilmiştir. 

Bu haritalardan I. Balkan Savaşı ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) Hangi ülkeler savaş sonrasında sınırlarını genişletmiştir?

B) Osmanlı Devleti’nin savaş sonrasında hangi ülkelerle kara bağlantısı kalmamıştır?

C) Balkan ülkelerini Osmanlı Devleti’ne karşı hangi ülke kışkırtmıştır?

D) Osmanlı Devleti’nden savaş sonrasında en az toprak alan ülke hangisidir?

 

CEVAPLAR

1-A  2-D  3-A  4-B  5-D  6-D  7-C  8-D  9-B 10-C

 

 

Can 2020-04-01 13:40:58 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol