İstiklal Marşı Hecelerine Ayrılmış Yazımı
Can paylaştı.

Kork ma sön mez bu şa fak lar da yü zen al san cak
Sön me den yur du mun üs tün de tü ten en son o cak
O be nim mil le ti min yıl dı zı dır par la ya cak
O be nim dir o be nim mil le ti min dir an cak

Çat ma kur ban o la yım çeh re ni ey naz lı hi lâl
Kah ra man ır kı ma bir gül ne bu şid det bu ce lâl
Sa na ol maz dö kü len kan la rı mız son ra he lâl
Hak kı dır Hak ka ta pan mil le ti min is tik lâl

Ben e zel den be ri dir hür ya şa dım hür ya şa rım
Han gi çıl gın ba na zin cir vu ra cak mış Şa şa rım
Kük re miş sel gi bi yim ben di mi çiğ ner a şa rım
Yır ta rım dağ la rı en gin le re sığ mam ta şa rım

Gar bın â fâ kı nı sar mış sa çe lik zırh lı du var
Be nim i man do lu göğ süm gi bi ser had dim var
U lu sun kork ma Na sıl böy le bir i mâ nı bo ğar
Me de ni yet de di ğin tek di şi kal mış ca na var

Ar ka daş Yur du ma al çak la rı uğ rat ma sa kın
Si per et göv de ni dur sun bu ha yâ sız ca a kın
Do ğa cak tır sa na va det ti ği gün ler Hak kın
Kim bi lir bel ki ya rın bel ki ya rın dan da ya kın

Bas tı ğın yer leri top rak di ye rek geç me ta nı
Dü şün al tın da ki bin ler ce ke fen siz ya ta nı
Sen şe hîd oğ lu sun in cit me ya zık tır a ta nı
Ver me dün yâ la rı al san da bu cen net va ta nı

Kim bu cen net va ta nın uğ ru na ol maz ki fe dâ
Şü he dâ fış kı ra cak top ra ğı sık san şü he dâ
Câ nı câ nâ nı bü tün va rı mı al sın da Hu dâ
Et me sin tek va ta nım dan be ni dün yâ da cü dâ

Ru hu mun sen den İ lâ hî şu dur an cak e me li
Değ me sin ma be di min göğ sü ne nâ mah rem e li
Bu e zan lar ki şe hâ det le ri dî nin te me li
E be dî yur du mun üs tün de be nim in le me li

O za man vecd i le bin sec de e der var sa ta şım
Her ce rî ham dan İ lâ hî bo şa nıp kan lı ya şım
Fış kı rır rû hi mü cer red gi bi yer den na şım
O za man yük se le rek Ar şa de ğer bel ki ba şım

Dal ga lan sen de şa fak lar gi bi ey şan lı hi lâl
Ol sun ar tık dö kü len kan la rı mın hep si he lâl
E be di yen sa na yok ır kı ma yok iz mih lâl
Hak kı dır hür ya şa mış bay ra ğı mın hür ri yet
Hak kı dır Hak ka ta pan mil le ti min is tik lâl

Can 2020-03-14 21:04:22 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol