İstiklal Marşı Özellikleri Hecelerine Ayrılmış ve Osmanlıca Yazımı
Can paylaştı.

İs tik lal Mar şı


Kork ma sön mez bu şa fak lar da yü zen al san cak
Sön me den yur du mun üs tün de tü ten en son o cak
O be nim mil le ti min yıl dı zı dır par la ya cak
O be nim dir o be nim mil le ti min dir an cak

Çat ma kur ban o la yım çeh re ni ey naz lı hi lâl
Kah ra man ır kı ma bir gül ne bu şid det bu ce lâl
Sa na ol maz dö kü len kan la rı mız son ra he lâl
Hak kı dır Hak ka ta pan mil le ti min is tik lâl

Ben e zel den be ri dir hür ya şa dım hür ya şa rım
Han gi çıl gın ba na zin cir vu ra cak mış Şa şa rım
Kük re miş sel gi bi yim ben di mi çiğ ner a şa rım
Yır ta rım dağ la rı en gin le re sığ mam ta şa rım

Gar bın â fâ kı nı sar mış sa çe lik zırh lı du var
Be nim i man do lu göğ süm gi bi ser had dim var
U lu sun kork ma Na sıl böy le bir i mâ nı bo ğar
Me de ni yet de di ğin tek di şi kal mış ca na var

Ar ka daş Yur du ma al çak la rı uğ rat ma sa kın
Si per et göv de ni dur sun bu ha yâ sız ca a kın
Do ğa cak tır sa na va det ti ği gün ler Hak kın
Kim bi lir bel ki ya rın bel ki ya rın dan da ya kın

Bas tı ğın yer leri top rak di ye rek geç me ta nı
Dü şün al tın da ki bin ler ce ke fen siz ya ta nı
Sen şe hîd oğ lu sun in cit me ya zık tır a ta nı
Ver me dün yâ la rı al san da bu cen net va ta nı

Kim bu cen net va ta nın uğ ru na ol maz ki fe dâ
Şü he dâ fış kı ra cak top ra ğı sık san şü he dâ
Câ nı câ nâ nı bü tün va rı mı al sın da Hu dâ
Et me sin tek va ta nım dan be ni dün yâ da cü dâ

Ru hu mun sen den İ lâ hî şu dur an cak e me li
Değ me sin ma be di min göğ sü ne nâ mah rem e li
Bu e zan lar ki şe hâ det le ri dî nin te me li
E be dî yur du mun üs tün de be nim in le me li

O za man vecd i le bin sec de e der var sa ta şım
Her ce rî ham dan İ lâ hî bo şa nıp kan lı ya şım
Fış kı rır rû hi mü cer red gi bi yer den na şım
O za man yük se le rek Ar şa de ğer bel ki ba şım

Dal ga lan sen de şa fak lar gi bi ey şan lı hi lâl
Ol sun ar tık dö kü len kan la rı mın hep si he lâl
E be di yen sa na yok ır kı ma yok iz mih lâl
Hak kı dır hür ya şa mış bay ra ğı mın hür ri yet
Hak kı dır Hak ka ta pan mil le ti min is tik lâl

Mehmet Akif Ersoy tarafından Kahraman Ordumaza seslenerek yazılan milli marşımız başlık ile beraber 610 heceden ve 1468 harften oluşmaktadır. Ancak başlıksız 605 hece 1455 harften oluşmaktadır. Kah ra man Or du mu za hece ve harflerini eklersek 617 hece 1484 harf olmaktadır. 

İstiklal Marşının Genel Özellikleri

1. İstiklal marşı 10 kıta ve 41 beyitten oluşmuştur.
2. İstiklal Marşı Lirik-hamasi şiirinin en güzel örneklerinden biridir.
3. İstiklâl Marşı, şekil özellikleri açısından bir nazımdır.
4. Son kıtası beş mısra olmak üzere dörder mısralık on kıtadan oluşur. Dokuz dörtlük ve bir beşlikten oluşmaktadır. Dikkat edilirse kırk bir mısra olduğu görülür. Bu da "Allah bir daha bu millete İstiklâl Marşı yazdırmasın." diyen Akif'in, bu marşı bağımsızlığımıza bir nazarlık olarak yazdığı düşüncesini akla getirmektedir. 
5. Aruzla yazılan şiirin her kıtasının bütün mısraları tam kafiyelidir.
6. Her kıtada, temayı oluşturan duygu ile uyumlu ton ve vurgulamalar yapılmıştır.
7. İstiklal Marşı, sayın Orhan Okay’ın ifadesiyle, “tek taşı bile yerinden oynatılmayacak muhkem, harikulâde bir ses, söz ve mana mimarîsi” ne sahiptir.
8. Sadece onuncu kıtada dördüncü dize serbesttir. 
9. İstiklâl Marşı'nın ölçüsü aruzdur. Aruzun en çok kullanılan (Fâ i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lâ tün / fe i lün) kalıbıyla yazılmıştır.
10. İstiklal Marşında söz sanatlarından fazlaca yararlanılmıştır.

Peki istiklal marşının 571 hece 1453 harf olduğu doğrumu? hayır yanlış yazıldığı dönemde Osmanlıca yazıldığı için ve o dönemde miladi takvim yerine hicri ve rumi takvim kullanıldığı için böyle bir hasaplama yapmak mantıklı değil. osmanlıca istiklal marşı 1333 harften oluşmaktadır.

 

استقلال مارشى

İstiklal Marşı


 

قهرمان اوردومزه
(Kahraman Ordumuza) 

، قورقما، سونمزبو شفقلرده يوزن آل صانجاق

 

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

 

. سونمدن يوردمك اوستنده توتن اك صوك اوجاق
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
، او بنم ملتمك ييلديزيدر، پارلاياجاق
O benim milletimin yıldızıdır parlayacak!
! او بنمدر ، اوبنم ملتمكدرآنجاق
O benimdir, o benim milletimindir ancak!
 

، چاتما ، قوربان اوله يم ، چهره كى اى نازلي هلال
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!


 

قهرمان عرقمه بر كول .. نه بو شدت بو جلال ؟
Kahraman ırkıma bir gül... ne bu şiddet, bu celâl?
، سكا اولمازدوكولن قانلريمز صوكره حلال
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal.
. حقيدر ، حقه طاپان ، ملتمك استقلال
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal. 

. بن ازلدن بريدر حر ياشادم ، حر ياشارم
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım;
! هانكى چیلغین بکا زنجير ووراجقمش ؟ شاشارم
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
، كوكره مش سل كبى يم : بنديمى چيكنر، آشارم
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
. ييرتارم طاغلرى ، انكينلره صيغمام طاشارم
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 

، غربك آفاقنى صارمشسه چليك زرهلى ديوار
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar.
. بنم ايمان طولى كوكسم كبى سرحدم وار
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
، اولوسون ، قورقما نصيل بويله بر ايمانى بوغار
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imânı boğar,
مدنيت !" ديديكك تك ديشى قالمش جاناوار ؟"
'Medeniyyet!' dediğin tek dişi kalmış canavar? 

، آرقداش ! يورديمه آلچاقلرى اوغراتما صاقين
Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
. سپر ايت كووده كى ، طورسون بو حياسزجه آقين
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
..طوغاجقدرساكا وعد ايتديكى كونلر حقك
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın,
. كيم بيلير، بلكه يارين ، بلكه ياريندن ده ياقين
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

! باصديغك يرلرى " طوپراق ! " دييه رك كچمه ، طانى
Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı!
. دوشون آلتنده كى بيكلرجه كفنسز ياتانى
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
: سن شهيد اوغليسين ، اينجيتمه ، يازيقدر، آتاكى
Sen şehid oğlusun, incitme, yazıktır, atanı.
. ويرمه ، دنيالرى آلسه ك ده ، بو جنت وطنى
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı. 

كيم بو جنت وطنك اوغرينه اولمازكه فدا ؟
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
! شحدا فيشقيراجق طوپراغى صقسه ك ، شهدا
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
، جانى ، جانانى ، بوتون واريمى آلسينده خدا
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,
. ايتمسن تك وطنمدن بنى دنياده جدا
Etmesin tek vatanımdan beni dünyâda cüdâ. 

: روحمك سندن الهى شودر آنجاق املى
Rûhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:
،دكمه سين معبديمك كوكسنه نامحرم الى
Değmesin ma'bedimin göğsüne nâ-mahrem eli!
، بو اذانلركه شهادتلرى دينك تملى
Bu ezanlar-ki şehâdetleri dinin temeli,
. ابدى يورديمك اوستنده بنم ايكله ملى
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

، او زمان وجد اله بيك سجده ايدر وارسه طاشم
O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.
، هر جريحه مدن الهى ، بوشانوب قانلى ياشم
Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım;
! فيشقيرير روح مجرد كبى يردن نعشم
Fışkırır rûh-ı mücerred gibi yerden na'şım;
. او زمان يوكسله رك عرشه دكر، بلكه ، باشم
O zaman yükselerek arşa değer belki başım! 

! طالغه لان سن ده شفقلر كبى اى شانلى هلال
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
. اولسون آرتيق دوكولن قانلريمك هپسى حلال
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
: ابدياً سكا يوق ، عرقمه يوق اضمحلال
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
، حقيدر، حر ياشامش ، بايراغمك حريت
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet,
. حقيد حقه طاپان ، ملتمك استقلال
Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklâl! 

محمد عاكف
Mehmed Akif

 

Can 2020-03-14 21:54:02 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol