Ermeni Tehciri Zorunlu Göç Ermenian Liars
Eski Toprak paylaştı.

Tehcir Kanunu bütün Ermenileri ihtiva etmiyordu. Bazı şartları taşıyanlar bu kanunun dışında tutulmuşlardır. Bunlar; hasta ve âmâlar, Katolik ve Protestan mezhebinden olanlar, askerler ve aileleri, memurlar, tüccarlar, bazı amele ve ustalardır. Osmanlı ordusunda görev yapan asker, subay ve sıhhiye sınıflarında hizmet görenlerin ve ailelerinin yanı sıra merkez ve taşrada bulunan Osmanlı Bankası şubeleriyle, Reji İdaresi, Duyun-u Umumiye ve bazı konsolosluklarda çalışan Ermeni memurlar sadakat ve iyi haller göz önüne alınarak sevk harici tutulmuşlardır. Sadakatsizlik eden ve komite mensubu olanlar azledilerek sevk edilmişlerdir. Yetim çocuk ve dul kadınlar da sevk edilmeyerek yetimhanelere ve bulundukları yerlerdeki köylere yerleştirilmişlerdir. Ayrıca ticaret ve benzeri suretle ikamet eden Ermeniler, Ermeni mebus ve aileleri de yerlerinde bırakılmışlardır. (...) Ermenilerin iskân işlerinin adil bir şekilde yapılabilmesi için Dâhiliye Nazırı Talât Bey, şu tedbirleri almıştır: 
1- Nakli gerekenler, iskân edilecekleri mahallere refah içinde can ve mal güvenlikleri sağlanarak sevk edileceklerdir. 
2- Gittikleri yerlerde kesin yerleştirilmelerine kadar, kendilerine göçmen ödeneğinden geçimlerini sağlayabilmeleri için yardım yapılacaktır. 
3- Eski mali durumlarına uygun olarak kendilerine arazi ve mal verilecektir. 
4- Hükumet tarafından göçmenler için ev yaptırılacaktır. 
5- Çiftçilere tohumluk, zanaat erbabına alet-edevat verilecektir. 
6- Terk ettikleri taşınabilir mal ve kıymetler kendilerine ulaştırılacak, bu mümkün olmadığı takdirde bunların karşılığı para olarak kendilerine ödenecektir.

Doç. Dr. Hasan Babacan, Mehmed Talât Paşa, Altınpost Yayıncılık, 1. Basım, Kasım 2012, Ankara, s. 145-146.

"The law of relocation did not include all the Armenians. Those who had certain conditions were excluded from this law. They were sick and people, Catholic and Protestant sects, soldiers and their families, civil servants, traders, some workers and soldiers. In addition to those who serve in their classes and with their families, the Ottoman Bank branches in the central and provincial districts, the Armenian officials working in the Reji Administration, Duyun-u Umumiye and some consulates are excluded from the referral due to loyalty and good circumstances. children and widows were also dispatched to orphanages and villages where they resided, and Armenians, Armenians and their families who were residing in trade and similar forms were also left in their places. (...) For a fair settlement of Armenian settlements Hiliya Minister Talaat Bey has taken the following measures:

1- Transplant requirements will be delivered to the places where they will be settled by providing life and property security in prosperity.

2- They will be provided with help in order to ensure their livelihood.

3- Land and property will be given to them according to their old financial situation.

4- The house will be built by the government for immigrants.

5- Farmers will be given seed and craft tools.

6- The movable goods and assets they leave will be delivered to them, and if this is not possible, their money will be paid to them as money.

Assoc. Dr. Hasan Babacan, Mehmed Talât Pasha, Altınpost Publishing, 1st Edition, November 2012, Ankara, p. 145-146.

Eski Toprak 2019-05-16 09:02:10 anında paylaştı.

Yorumlar İçin Giriş Yap & Üye Ol